ගේදර ඉන්න වේලාවට ටවුන් එකේ කියලා කියන්න.....

Nokia phon එකකින් කතා කරනකොට Background මියුසික් එකක් දාගන්න කැමතිද?


ඹබේ ආදර වන්තියට/ආදර වන්තයාට....කතාකරනකොට මබේ හදවතේ ඇති දේ සින්දුවකින් කියන්න.......
ගේදර ඉන්න වේලාවට ටවුන් එකේ කියලා කියන්න.....
 නියම බඩුවක් මේක...
සිංහලේන් ලියන්න කම්මැලී අනේ...මෙික දාගේනම බලන්නකෝ...

මේක බාගන්න...Password _ ktdmkasun


 කසුන් තාරක