ඕනේම ජාතියක Drivers ගන්නමේ ඕනෑම ජාතියක සවුන්ඞ්, වී.ජී.ඒ කාඞ්, චිප්සෙට්, නෙට්වර්ක් ආදී ඕනෑම ඩ‍්‍රයිවරයක් ඩවුන්ලෝඞ් කරගන්න සිරාම පොට් එකක්...කම්පියුටර් රෙපෙයාර් කරන අයට විශේෂයි... ඩ‍්‍රයිවර්ගයිඞ් ගිහින් රස්තියාදු වෙන්න එපා.....!

1. Acer
2. AMD
3. Apple
4. ASUS
5. Canon
6. Compaq
7. Conexant
8. Creative
9. D-LINK
10. DELL
11. Epson
12. HP
13. IBM
14. Intel
15. JMicron
16. Lenovo
17. LG Electronics Inc
18. Linksys
19. Logitech
20. Motorola
21. NVIDIA
22. Panasonic
23. Realtek
24. SAMSUNG Kasun Weerasinghe