ෆෝල්ඩර්ස් හංගමුද?


ෆොල්ඩර් එකක් Create කරල ඒක Rename කරන්න Alt එකත් ඔබාගෙන 0160 ගහන්න.


එතකොට ඕගොල්ලන්ට පෙනේවි ෆෝල්ඩර් එකේ නම නැතිවෙනව.


ඊට පස්සෙ ෆෝල්ඩර් එක right-click කරල properties යන්න.


Customize ====>>> Change Icon


Blank Icon එකක් select කරන්න.

 Venura Edirisinghe