වින්ඩොස් XP වල හැංගුනු App ගැන දන්නවද? | Windows XP Hidden Appsමේව හාවිතා කරන්න Start > Run ගිහින් මේ Apps වල නම දාල Enter කරන්න..Win + R
   Start Run and type the executable name


1) Character Map = charmap.exe             -Unusual Characters හොයාගන්න.

2) Disk Cleanup = cleanmgr.exe                - Hard Diskක්ලින් පාරක් දාන්න..

3) Clipboard Viewer = clipbrd.exe             -Clipboard එක බලාගන්න..

4) Dr Watson = drwtsn32.exe                  -දෝෂ හොයාගන්න.....

5) DirectX diagnosis = dxdiag.exe            -DirectX විස්තර....

6) Private character editor = eudcedit.exe  -අපිටම character හදාගන්න...

7) IExpress Wizard = iexpress.exe              -Self Extracting Pack එකක් හදාගන්න..
8) Microsoft Synchronization Manager = mobsync.exe

9) Windows Media Player 5.1 = mplay32.exe
10) ODBC Data Source Administrator = odbcad32.exe
11) Object Packager = packager.exe
12) System Monitor = perfmon.exe
13) Program Manager = progman.exe
14) Remote Access phone book = rasphone.exe
15) Registry Editor = regedt32.exe
16) Network shared folder wizard = shrpubw.exe
17) File siganture verification tool = sigverif.exe  Tharindu Priyanath