බ්ලොග් එකක් සාදා ගන්නා අයුරු..


බ්ලොග් සයිට් එකක් සාදා ගැනීම

01) පියවර

ඔබගේ වේබ් බ්‍රව්සර් 1ට www.blogger.com ලෙස ලබා දී Blogspot Home Page වේතට පිවි සේන්න.....


02) පියවර

 • එවිට මබට පහත පරිදි Blogspot Home Page ලැබේ.

මේහි..
 • 01 ට ඹබ කලින් සාදාගත් gmail ලිපිනය යොදා..
 • 02 ට gmai රහස් පදය යොදා බ්ලොග් එක සෑදීම ආරම්භ කරන්න.
03) පියවර

 • 1 සහ 3 ස්ථාන වලට tick ලකුන යොදා continue කරන්න
 • 2 ට ඔබේ ගෑණු පිරිම භාවය තොරන්න
04) පියවර

 • එවිට පහත යදහන් පරිදි Dashboard ස්ථානයට පැමිනේ.මේහි CREATE YOUR BLOG NOW වේතට ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම අාරම්භ කළ හැකිය.

05) පියවර

 • 01 මේහි Blog Title යටතේ ඔබගේ බ්ලොග් තේමාව සැකසිය හැකිය.
 • 02 Blog url යටතේ ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට ලිපිනය යෝජනා කළ හැකිය.
 • 03 අවසානංය් Continue කරන්න

06) පියවර
 • මේහිදී ඔබට භ්ලොග් සයිට් එකට Template එකක් තෝරා ගත හැකිය
 • අවසානයේ Continue කරන්න
07) පියවර
 • ඉහත පියවර සාර්තකව සිදු කළ විට ඔබට ෆම්වැනි Window එකක් ලැබේ.මේහි  Start Blogging click කිරීමේන් ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

08) පියවර
 • ඉහත පියවර වලට පසු මේම වින්ඩෝ එක ලැබේ.
 • මේහි ඇති පරිදි විස්තර ඇතුලත් කර publish post කිරීමේන් ඔබ ඇතුලත් කළ විස්තර බ්ලොගය හරහා අන්තර් ජැලයට මුදා හැරිය හැක.

 කසුන් තාරක